КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съучредител

Камара на архитектите в България

Камарата на архитектите в България (КАБ) е независима професионална организация на архитектите,  ландшафтните архитекти и урбанисти с проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Създадена е със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране през 2003 г., като наследник, продължител и правоприемник на Инженерно-Архитектната камара, учредена през 1937 година.

КАБ е със седалище в гр. София, България, но съществява дейността си на територията на цялата страна посредством регионални колегии във всеки областен град.

Камарата защитава на национално и международно ниво професионалните интереси на своите членове, наброяващи повече от 4500 правоспособни архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти на територията на Република България, в съответствие с интереса на обществото.

КАБ осъществява делегирани от държавата функции по:

 • поддържане и актуализиране на регистри на лицата с пълна проектантска правоспособност, на лицата с ограничена проектантска правоспособност и на проектантските бюра;
 • издаване на удостоверения за проектантска правоспособност;
 • признаване на професионална квалификация „архитект“, придобита в други държави членки на Европейския съюз и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулираната професия в Република България.

Камарата регламентира принципите за професионална дейност в архитектурното проектиране при условия на стриктна професионална етика. Дейността на КАБ е съсредоточена върху поддържане на високо ниво на експертиза и компетентност на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, като професии от обществена значимост и от съществено значение за живота и здравето на хората. За тази цел Камарата:

 • следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налага дисциплинарни наказания;
 • създава условия за свободна и лоялна конкуренция между своите членове;
 • съдейства за защита на авторските права на членовете;
 • разработва предложения за промени в нормативни актове, касаещи упражняването на професията;
 • представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;
 • сътрудничи със сродни камари (професионални организации) на европейско и международно равнище;
 • сътрудничи с висшите училища за подготовка на архитекти, ландшафтни архитекти, урбанисти;
 • утвърждава правила за работа и стаж на проектантите;
 • организира и провежда продължаващото обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и правоспособност.