БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Съучредител

Българска асоциация по управление на проекти в строителството

”БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО” (БАУП) е юридическо лице с нестопанска цел, създадено като доброволно обединение на физически и юридически лица с интереси в областта на управление на проекти в строителството.

Основни цели на БАУПС са: Обединяване усилията на българския строителен бранш за развитието на управлението на проекти в строителството в България; Запознаване на българския строителен бранш с достиженията на управлението на проекти в строителството в други страни; Повишаване качеството на образованието и на професионалното обучение в сферата на управлението на проекти в строителството; Популяризиране дейността, законодателството и практиката в областта на управлението на проекти в строителството в други държави-членки на Европейския съюз; Популяризиране на международните стандарти в областта на управлението на проекти в строителството; Популяризиране, приложение и утвърждаване на добрите практики в областта на управлението на проекти в строителството;

Сътрудничество и членство в чуждестранни организации в областта на управлението на проекти в строителството; Въвеждане и популяризиране на фигурата на ръководителя на проект сред участниците в инвестиционния и строителен процес в действащото законодателство. За постигане на целите си БАУПС използва следните средства: Организиране на обществени обсъждания, дискусии, срещи, семинари и обучения, свързани с развитието на управлението на проекти в строителството; Създаване на информационен уеб-сайт и блог, предоставящи възможност за обмяна на информация и коментари в областта на управлението на проекти в строителството; Разработване на концепции, законопроекти и стандарти в областта на управлението на проекти в строителството; Сътрудничество с организации в страната и в чужбина, които имат сродни цели и предмет на дейност.