ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН

Съучредител

Институт по Механика - БАН

Институтът по механика е многопрофилен институт, в който на основен трудов договор работят над 90 учени с различно базово университетско образование: математици, физици, инженер-химици, машинни, строителни, електро и IT инженери, екип с интердисциплинарна квалификация, способен да решава комплексни научни и научно-приложни задачи.

Мисията на Института по механика е извършване на фундаментални и приложни научни изследвания в шест основни научни направления в областта на механиката: мехатроника, механика на флуидите, механика на деформируемото твърдо тяло, биомеханика, физико-химична механика и математическо моделиране и числени симулации в механиката, както и решаване на комплексни проблеми, идващи от индустрията и обществото. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката. Институтът по механика е акредитиран с високи оценки от НАОА за обучение на докторанти по 9 научни специалности в областта на механиката.

В института се разработват методи алгоритми и компютърни програми за решаване на широк клас задачи от механиката и физиката.

Институтът по механика разполага с два специализирани клъстера за високопроизводителни научни изчисления.