Описание на проекта Проектът EDICS има за цел да стимулира въвеждането на съвременни цифрови технологии в строителния сектор в България чрез предоставянето на специализирани услуги на малките и средни предприятия (МСП), публичния сектор и обществото, които са съобразени с нуждите и предизвикателства в областта на зелената трансформация, като същевременно се явява свързващо звено с изградената … Continue reading Enabling Digitalisation In the Construction Sector