Детайли на проекта

  • Проект Circular DigiBuild
  • Година 2024-2026

Обща информация

Прилагайки нови подходи и междусекторни решения, проектът има за цел да улови същността на постиженията в пресечната точка на кръговата икономика и цифровите технологии с фокус върху изграждането на пътища за прилагане на кръговата икономика в страните от Дунавския басейн.

Информация за проекта

Насърчаване включването на нововъзникващи технологии при внедряването на кръгова икономика в строителството и сградната индустрия в Дунавския регион за устойчиво използване на прехода към по-зелено и цифрово бъдеще

This project is supported by the Interreg Danube Region Programme co-funded by the European Union

Резюме

Строителната индустрия в Дунавския регион изчерпва ресурсите, генерира над една трета от общите отпадъци и отделя парникови газове в голям мащаб – повече в изоставащите страни и по-малко в пионерите на иновациите в района.
Разпокъсаният и склонен към риск строителен сектор бавно възприема дигиталните иновации в Дунавския регион. Дигиталните технологии служат като предпоставка за преминаване към кръгови конструкции, при които строителните материали се използват повторно. Кръговата икономика (CE) има потенциала да се възползва от нововъзникващите цифрови технологии, като големи данни, изкуствен интелект (AI), блокчейн и интернет на нещата (IoT), наред с други. Смята се, че тези дигитални технологии, съчетани с иновациите на бизнес модела, предоставят решения на безброй проблеми в разнообразния Дунавски регион, свързани с трансформацията на CE.
Прилагайки нови подходи и междусекторни решения, проектът има за цел да улови същността на постиженията в пресечната точка на CE и цифровите технологии с фокус върху изграждането на пътища за прилагане на CE в страните от Дунавския басейн. Обединявайки усилията на заинтересованите страни, ще бъде създадена добре функционираща иновационна екосистема за ДР с нов клъстер за увеличаване на регионалния капацитет за усвояване на иновации, за да се насърчи междурегионалното сътрудничество в областта на НИРДИ, обмен на междусекторен опит между участници в иновациите от водещи и изоставащи страни по Дунавския басейн.
Ще бъдат идентифицирани бариерите пред водения от цифровизацията преход към CE и свързаните политики – подобрени.
Ще се търсят важни и приложими иновации за постигане на CE с възможност за цифровизация. Ще бъдат изпълнени три пилотни проекта, за да се покаже как разрушителните иновации за интервенции в кръговата икономика могат да използват практиките за „чисто строителство“ в Дунавския регион.
Ще бъде въведена, договорена и популяризирана нова стратегия за Дунавския регион за подобряване на циркулярността в строителството и строителния бизнес с 13 национални плана за действие и 1 план за разширяване на пилотните проекти.
BAA е водещ партньор по проекта.

Партньори

PP

LP1

PP2

PP3

PP4

PP5

PP6

PP7

PP8

PP9

PP10

PP11

PP12

PP13

PP14

PP15

PP16

PP17

PP18

Acronym

BAA

ReCheck

AWS

HSH

INCIEN

SBA

UL

PBKIK

IRCEM

ADRWEST

SERDA

STP NS

ZWMNE

TERA

ICENT

BAC

EDIHCS

VANGAVIS

Acronym

Business Agency Association

ReCheck EOOD

Austria Wirtschaftsservice

Hochschule Hof – University of Applied Sciences

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Slovak Business Agency

University of Ljubljana

Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya

Institute for Research in Circular Economy and Environment “Ernest Lupan”

Agentia de Dezvolatre Regionala Vest

Sarajevo Economic Region Development Agency

Science and Technology Park Novi Sad

Zero Waste Montenegro

TERA Tehnopolis Ltd.

Innovation Centre Nikola Tesla

Business Advisory Center

EDIH in construction

Vangavis EOOD

Country

BG

BG

AT

GER

CZ

SK

SI

HU

RO

RO

BiH

SRB

MNE

HR

HR

MD

BG

BG

Цели

Основна цел на проекта
Изграждане на нови пътища за съвместно подобряване на водените от цифровизацията иновации в кръговата икономика, идентифициране, пилотиране и трансфер в строителната и сградната индустрия и свързаните с тях политики в Дунавския регион, осигуряване на стабилни предварителни условия за изместване на фокуса към по-устойчиво териториално развитие
Специфична цел 1
Да се установят и подобрят нови устойчиви форми на транснационално териториално сътрудничество за проектиране на нови бъдещи и възникващи технологични парадигми с най-висок потенциал за насърчаване на кръговостта в строителството и свързаните политики за тяхното прилагане
Специфична цел 2
Да се валоризират съществуващите знания и да се идентифицират приложими новаторски иновации в нововъзникващите цифрови технологии, управлявани от CE, за строителство и сгради в района на река Дунав
Специфична цел 3 Промяна на рамковите условия за прилагане на подходите на CE в строителството и свързаните с него иновации в управлението на отпадъците и насърчаване на устойчивото навлизане на модерни и нововъзникващи технологии в Дунавския регион чрез:

съвместно идентифициране, иницииране и реализиране на 3 пилотни проекта в 3 дунавски държави, прилагащи водени от дигитализацията CE инициативи в строителството, за да се задействат свързаните с CE ползи като демонстрация, която да бъде прехвърлена в други дунавски страни
подобряване на стратегическите документи и политики на териториално и транснационално ниво.
Повишаване на капацитета на заинтересованите страни за тяхното прилагане и по-нататъшно подобряване

Дейности

Дейност 1.1
Увеличаване на регионалния капитал от знания за създаване на нови форми на сътрудничество с четворна спирала за трансфер на иновации

Дейност 1.2
Създаване на дунавска мрежа за кръговост в строителството

Дейност 1.3
Създаване на мрежова платформа за иновации в кръговото дигитализирано строителство в района на Дунав

Дейност 1.4
Създаване на трансдунавски клъстер за кръгово дигитализирано строителство – DANUBE CiDiCon

Дейност 1.5
Подпомагане на устойчивостта на новите форми на сътрудничество

Дейност 2.1
Общо проучване за оценка на готовността и нуждите от иновации в строителната индустрия в Дунавския регион (Проучването)

Дейност 2.2
Общ доклад за валоризиране на съществуващите знания и приложими решения от революционни технологии (Докладът)

Дейност 2.3
Анализ на възможностите за кръгова икономика за строителната индустрия в Дунавския регион (Анализът)

Дейност 2.4
Преглед на политиките за овладяване на иновациите в строителната индустрия за повече „чисто строителство“ в Дунавския регион (Прегледът)

Дейност 2.5
Конференция „Пробивни технологии, кръгова икономика и строителната индустрия в Дунавския регион“.

Дейност 3.1
Идентифициране на 3 пилотни дейности с потенциално голямо въздействие върху околната среда за Дунавския регион

Дейност 3.2
Изпълнение на 3 пилотни проекта в 3 дунавски страни

Дейност 3.3
Насърчаване на пилоти в Дунавския регион

Дейност 3.4
План за мащабиране на иновативни пилотни решения на CE, водени от дигитализация, в строителството и строителството в целия Дунавски регион

Дейност 3.5
Разработване на Дунавска транснационална стратегия за водени от дигитализация иновации на CE в строителството и транснационален план за действие (TAP) в 13 държави

Дейност 3.6
Подобряване на регионалните политики, свързани с водени от цифровизацията CE иновации в строителството

Oчаквани резултати