Enabling Digitalisation In the Construction Sector

Детайли на проекта

 • Проект EDICS
 • Година 2022
 • Категория Дигитализация в строителството
 • Потребители МСП и публични организации

Описание на проекта

Проектът EDICS има за цел да стимулира въвеждането на съвременни цифрови технологии в строителния сектор в България чрез предоставянето на специализирани услуги на малките и средни предприятия (МСП), публичния сектор и обществото, които са съобразени с нуждите и предизвикателства в областта на зелената трансформация, като същевременно се явява свързващо звено с изградената мрежа на Европейските Дигитални Иновационни Хъбове и големия набор от услуги в областта на цифровизацията в европейски мащаб.

Цели и задачи на проекта

Резултати

 Адаптирани инструменти, насоки и въпросници в рамките на „Оценка на цифровата зрялост“

 Разработена ИТ инфраструктура и бази данни за споделяне на данни и обмен на информация между доставчиците и възлагащите органи при обществените поръчки

 Организиране и провеждане на специализирани обучения и семинари, насочени към изграждане на капацитет в публичния и частния сектор по теми, свързани с въвеждане на дигитални технологии в строителните процеси, включително BIM, GIS, Autodesk, 4D, 5D, 6D и 7D моделиране и приложения, иновационни технологии и нови строителни материали, строителни акустични измервания, ултразвукови методи за изпитване, термография и др

Предоставяне на услуги за широк кръг потребители, включващи:

  • Услуги за BIM моделиране (включително местни инструменти и шаблони
  • Технологии за Гео-дизайн
  • Геопространствени ioT услуги
  • Пространствени анализи на изображения
  • Тестване на строителни материали с цел събиране на данни и анализи – моделиране на данни и симулации
  • Достъп до тестване на иновативни решения за приложения за цифрови близнаци в реално време
  • Услуги за виртуална реалност при строителни дейности
  • Услуги за доставка и тестване на консервация и реставрация на недвижимо културно наследство (включително моделиране и управление на цифрови данни)
  • Инкубационни и акселeраторски услуги и подкрепа
  • Разрастване на иновациите
  • Достъп до финансиране
  • Разработване на иновационен проект
  • Екосистемни услуги (включително изграждане на мрежа, участие в b2b срещи и събития за намиране на партньори на МСП и представители на публичния сектор