Portfolio Style Two

Описание на проекта Проектът EDICS има за цел да стимулира въвеждането на съвременни цифрови технологии в строителния сектор в България чрез предоставянето на специализирани услуги на малките и средни предприятия (МСП), публичния сектор и обществото, които са съобразени с нуждите и предизвикателства в областта на зелената трансформация, като същевременно се явява свързващо звено с изградената … Continue reading Enabling Digitalisation In the Construction Sector

Обща информация Прилагайки нови подходи и междусекторни решения, проектът има за цел да улови същността на постиженията в пресечната точка на кръговата икономика и цифровите технологии с фокус върху изграждането на пътища за прилагане на кръговата икономика в страните от Дунавския басейн. Информация за проекта Насърчаване включването на нововъзникващи технологии при внедряването на кръгова икономика … Continue reading Circular DigiBuild