ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА BIM (Building Information Modeling) и GIS (Geographic Information System)

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Бързото технологичното развитие в производството на материали, техника и предлагани услуги, налага търсенето на решения за повишаване на ефективността, качеството и конкурентоспособността и във всички сектори на икономиката и производството посредством разработване и внедряване на множество информационни решения. Цифровата трансформация е ключова за развитието на отрасъл „строителство“ и по тази причина Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителството“ си поставя основна задача да създаде високотехнологичен център, интегриращ експертен потенциал, мрежи от партньорства и ресурси за предоставяне на обучения и услуги, насочени към бизнеса и публичния сектор, за подпомагане на реализацията на този процес.

В изпълнение на проект „Enabling the digitalization in construction”, финансиран по линия на Програма „Цифрова Европа“ на ЕК, Сдружение „ЕЦИХ в строителството“ ще предлага широк спектър от специализирани обучения и услуги в различни направления, които да задоволяват необходимостта от дигитални технологии в целия строително-инвестиционния процес, включително BIM (Building Information Modeling) или т.нар. Строително Информационно Моделиране (СИМ) и GIS (Geographic Information System) или т.нар. ГИС (Географски Информационни Системи). Те ще бъдат насочени основно към специалисти архитекти и инженери и ще целят повишаване на тяхната квалификация конкурентоспособност в сектора.

Достъпът до обучения и тестване на различни BIM и GIS продукти ще предостави на бизнеса възможности за по-задълбочено проучване и идентифициране на нуждите от внедряване на подобен род технологии, повишаване на качеството на предлаганите от тях услуги и задоволяване на изискванията на все по-нарастващото търсене в тази област, както на специалисти, така и на нови проекти. Технологията ще оптимизира процеса на проектиране, изграждане и управление на сградите и процесите в тях, ще намали разходите за единица строителна продукция, ще намали въглеродния отпечатък и ще отговори на Европейските изисквания.

BIM (Building Information Modeling)
Същност на BIM

BIM e цялостен процес на създаване и управление на информация за даден строителен обект (актив). Базиран на интелигентен модел и съхраняван на облачна платформа, BIM интегрира структурирани, мултидисциплинарни данни, за да създаде цифрово представяне на дадения актив през целия му жизнен цикъл, от планирането и проектирането, през строителство, до неговото управление и поддръжка. Работните процеси в BIM започват от проучвания, преминават последователно през проектиране, създаване на цифрови бази данни за характеристиките на строителните продукти, на 3D модели на сградите, достигат до изграждане, управление на експлоатационните разходи на строежите, техните ремонти, обновявания и накрая до разрушаването им.

Всеки един от работните процеси има своята специфика, екип от който се изпълнява, различни процеси, планиране и екипи, но всички те са взаимосвързани и взаимозависими, с цел преминаване през отделните етапи не просто до завършване на проекта, а за цялостното управление на реализираната сграда или инфраструктура до края на жизнения й цикъл. Четирите основни етапа на BIM процеса могат да бъдат идентифицирани като:

Планиране
Осъществява се на базата на комбинация от данни, получени чрез геодезични методи, 3D сканиране на повърхнини и обекти, налични планове за района и данни от други достъпни източници, за да се генерират комплексни модели на съществуващата изградена и естествена околна среда.

Проектиране
През този етап се изработват концептуалният дизайн, анализи, оценки, цялостната проектна документация на обекта по всички части (архитектура, конструкции, ВиК, Ел, ОВК и др. вид инсталации, озеленяване, пътна част, геодезия и т.н), която е един общ модел. Събраните данните от етап „Планиране“ се използват при изготвянето на проекта, създават се работните графици и планове на организация, подробностите по логистиката и т.н. Извършват се съгласувания с компетентните органи, на които за тази цел е осигурено съответното ниво на достъп до проектната документация и друга необходима информация;

Изграждане
Това е фазата на строителството на обекта съгласно информацията (модели, работни графици, документация), подготвена в първите два етапа от BIM. Предоставя се достъп до данните на строители, доставчици, контролни органи и др., имащи отношение към изграждането на обекта. През целия етап на строителство, създаденият модел се използва и е динамичен при промяна на отделни параметри, материали или др. вид изменения.

Управление и поддръжка
В тази фаза данните от BIM се допълват и използват за управление, мониторинг и поддръжка на активите на дадения обект, проследяване на състоянието и работните параметри на видовете инсталации в реално време, което е предпоставка за ранно диагностициране на пред-аварийни и аварийни ситуации. Вградените сензори и уреди за отчитане и контрол на отопление и вентилация, за пожароизвестяване, за видеонаблюдение, за преброяване на паркирали автомобили, поливни системи, потребление на вода, потребление или производство на енергия, управление на уреди, IoT и т.н. позволява на създадените т.нар. „умни сгради“ да се управляват максимално ефективно и оптимално да бъдат планирани разходите им, периодите на реновиране и ремонтни дейности и т.н.

Предимства на BIM

Предимствата на BIM за целия строително-инвестиционен процес са изключително много и са свързани с оптимизиране на процесите, съкращаване на сроковете за изпълнение, минимизиране на рисковете от дублиране на дейности и грешки, намаляване на разходите за строителство и управление на сградите, както и повишаване на ефективността и качеството на реализираните проекти. В BIM средата се създава цялостен виртуален модел на сградата или съоръжението, което ще се изгражда. Чрез него се управлява цялата информация и документация на проекта. Това се постига чрез свързване на екипи, работни потоци и данни през целия жизнен цикъл – от проучването до цялостното управление на обекта.

GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM)
Същност на GIS

Географските информационни системи (ГИС) са компютърни системи от специализиран хардуер и софтуер, които анализират и показват географски свързана информация. Те използват данни, които са прикрепени към уникално местоположение или всички данни са геореферирани.

Същността на географските информационни системи се състои в съвкупността от карти, база данни и моделирането на комплексната информация с указването на взаимовръзките между отделните елементи.

ГИС дават информация за обекти, точно определени в пространствено отношение чрез различни геодезически методи в дефинирана координатна система и база от данни, характеризиращи тези обекти. Това е интегриране на пространствени и непространствени данни и моделиране на средата. ГИС представят един цялостен процес, изграден чрез специализиран компютърен софтуер за създаване, обработка, визуализация, анализ и съхранение на информация, обвързана с пространственото местоположение на определен обект. Визуализирането на данните може да се извършва селективно в определени слоеве и по този начин да се комбинира различен тип информация, необходима за решение на конкретни задачи, напр. съчетаването на информация от различни видове планове за част от населено място – кадастрална карта, карта на подземни комуникации, устройствени планове с информация за собственост, данни за издадени разрешения за строеж или заповеди на компетентни институции, наложени тежести върху обектите, определените режими за територията и т.н.

Предимства на GIS

По-голяма част от информацията, която се използва в ежедневието, съдържа справка за местоположение и един от продуктите на ГИС са различните тематични карти в много сфери от живота, напр. климатични карти с визуализиране на промени в различни времеви периоди и възможности за прогнозни анализи; карти на наводненията за определена територия; карти за пожарните хидранти в даден регион; карти на организацията на движението и трафика на определени кръстовища и т.н. Приложението на ГИС е и в управлението на ресурси, регионалното и териториално планиране, екологията, телекомуникациите и др. Чрез ГИС могат да се правят анализи, прогнози и оценка на рискове в определени сфери, да се визуализират изменения през определени периоди, да се извършват оценки по зададени критерии, да се определят количествени или качествени показатели в зависимост от създадената база данни.