Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов

Член на УС
Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов е реподавател в катедра „Технология и мениджмънт на строителството“ към Строителния факултет на ВСУ „Л. Каравелов“ - София. Водещ лекции по дисциплини в сферата на организация и управление на строителството в бакалавърски и магистърски курсове на обучение.

Биография

Научен ръководител на двама и съръководител на трима докторанти, разработващи дисертационни трудове в областта на технологията, организацията и управлението на строителството. Научен ръководител на двама студенти, получили образователна и научна степен „Доктор“ по научното направление 5.7.„Архитектура, строителство и геодезия“. Ръководител на повече от 150 дипломанти в направление „Организация и управление на строителството“.

Член на научно жури за присъждане на научната и образователна степен „Доктор“ на 8 докторанти от ВСУ „Л. Каравелов“, УАСГ и други университети.

Създател, ръководител и преподавател в магистърска програма „Управление на инвестиционни проекти” към СФ на ВСУ „Л. Каравелов“ от 2001 г.

Заместник председател на Общото събрание на ВСУ „Л. Каравалов“ от 2022г., Декан на Строителен факултет на ВСУ „Л. Каравелов“ от 2017 до 2021 г., Ръководител катедра „Мениджмънт на строителството“ от 2009 г. до 2013 г. и Ръководител катедра „Технология и мениджмънт на строителството“ от 2016 до 2021 г.

Доктор по научно направление „Архитектура, строителство и геодезия“ – „Организация и управление на строителството“ с над 40 научни публикации в областта на Организация и управление на строителството.

Съучредител и член на управителния съвет на Българската Асоциация по управление на проекти в строителството (БАУПС).

Председател на Секторен консултативен съвет „Строителство“ – 2018 г. към Камара на строителите в България (КСБ).

Член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) с пълна проектантска правоспособност, с повече от 50 значими проекти в областта на организацията на строителството.

Основни направления на научна и приложна дейност: организация и управление на строителството, управление на проекти в строителството, дигитализация в управление на строителството и др.