Д-р инж. Владимир Вутов

Д-р инж. Владимир Вутов

Член на УС
Д-р инж. Владимир Вутов е магистър по специалност „Маркшайдерство и Геодезия“ и магистър по специалност „Икономика на човешките ресурси“. През 2018 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по докторска програма „Подземно строителство”, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, гр. София.

Биография

Владимир Вутов започва своя професионален път през 2002 г. като маркшайдер в рудник „Елаците“.

  • От 2003 г. развитието му продължава в Геотехмин ООД, където е проектант по минната част, а по-късно и ръководител проект.
  • От 2005 г. е изпълнителен директор на Геострой АД.