Четирите цифрови информационни хъба в България предлагат общи правила за програма „Дигитална Европа“

Четирите цифрови иновационни хъба, създадени в България до момента, ще предложат на официалните влати синхронизиране на правилата за работа по двете европрограми, по които ще функционират през следващите години. Това са програмата „Дигитална Европа“ на ЕК и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, която се управлява от Министерството на икономиката и растежа. Целта е да бъдат унифицирани правилата на национално ниво с европейската процедура за хъбовете, които вече са одобрени от ЕК. За това се договориха на обща среща представителите на четирите сдружения – „Европейски цифров информационен хъб (ЕЦИХ) в сектор строителство“, „EЦИХ Тракия“, „АГРО ХЪБ“ и „Европейски цифров иновационен хъб Загоре”.

На срещата четирите организации постигнаха договореност и за установяване на механизми за постоянно сътрудничество между хъбовете, обмен на опит между тях, координация при изпълнение на проектите и идентичните дейности на различните хъбове, създаване на условия за дългосрочно партньорство и сътрудничество както на национално, така и на европейско ниво. За да е по-успешно това партньорства, бе дадена и идея за учредяване на асоциация, която предостои да бъде обсъдена.

По време на срещата, инициирана от Камарата на строителите в България, хъбовете представиха дейността и целите си. Сдружение „ЕЦИХ в сектор строителство“ има за задача да подпомогне процеса на дигитализация в строителния сектор чрез предоставяне на безплатни обучения за малки и средни компании, закупуване на софтуер, който може да се ползва в сградата на сдружението, въвеждане на BIM/СИМ технологиите в сектора, създаване на IT платформа с кодове на строителни материали, което да служи за последващите етапи на цифровизацията в строителството, годишна програма за обучения, тренинги, тестване на продукти, достъп до лаборатории и научни институти, годишни събития и конференции и други. Проектът обхваща целия инвестиционен процес в строителството, което е и значителна стъпка напред в цифровизацията на целия отрасъл на икономиката.

AgroHub.BG e българският Цифров иновационен хъб (ЦИХ) за земеделие. Той има за цел да обедини на едно място знание и ресурси за аграрната индустрия с цел генериране на решения за нейните проблеми и удовлетворяване на нейните нужди. Порталът позволява на различните звена от агро-хранителната верига, свързани с агробизнес и технологии – фермери, производители на машини, оборудване и софтуер, организации, институции и всички заинтересовани страни, да комуникират и взаимодействат помежду си.

ЕЦИХ „Тракия“ ще работи в сферата на киберсигурността. Центърът в сътрудничество с други ЕЦИХ за киберсигурност в цяла Европа чрез Европейския коридор за киберсигурност EDIH, иницииран от Европейската организация за киберсигурност, ще предложи пълен набор от услуги за киберсигурност на всички заинтересовани страни със специален фокус върху МСП, средно капитализирани предприятия и PSO. В допълнение, ЕЦИХ „Тракия“ ще предоставя услуги за изкуствен интелект и HPC.

„Европейски цифров иновационен хъб Загоре” ще работи за реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото, ще обединява съществуващата инфраструктура, ноу – хау, технологии и експертиза в областта на големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект; ще популяризира добавената стойност от цифровата трансформация за индустрията и обществото и европейските тенденции за развитие в областта на цифровата трансформация.

Сред проблемите пред дейността на цифровите хъбове у нас бе посочена липсата на правила за работа по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, което забавя изпълнението на спечелените европейски проекти и е сериозна пречка пред отчитане на направените разходи. Това би създало проблем и за спазване на поетите ангажименти и срокове по проектите, както и до евентуални последващи разминавания относно кои разходи са допустими и кои не по проектите предвид евентуални разлики в правилата на национално и европейско равнище.

Препятствие пред дейността на 4-те хъба би могло да бъде и тълкуването от страна на администрацията на приложимите правила за държавна помощ.

В срещата взеха участие председателят на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев, координаторът на ЕЦИХ в сектор строителство г-н Любомир Пейновски, председателят на УС на Сдружение „ЕЦИХ в строителството“ инж. Валентин Николов, ръководителят на Сдружение „ЕЦИХ в сектор строителство“ Мария Накова, началникът на отдел „Дигитализация в строителството“ в КСБ инж. Любка Денева, изпълнителният директор на „Клийнтех България“ ООД Марияна Хамънова, председателят на УС на Съюз за стопанска инициатива и председател на „ЕЦИХ Тракия“ Васка Бакларова, председателят на Българската асоциация по Киберсигурност и заместник-председател на „ЕЦИХ Тракия“ Светлин Илиев, председателят на Института за агростратегии и иновации и Цифров иновационен хъб за земеделие г-жа Светлана Боянова, изпълнителният директор на Агенцията за регионално икономическо развитие и координиращ мениджър на Европейски цифров иновационен хъб Загоре – д-р Румяна Грозева.